Mhembwe rudzi, inozvara mwana ane kazhumu.

Definitions

zhumu: tuft of hair on head

Translation

A duiker is one of a species, it bears a child with a tuft of hair on its head.

Inspiration

The common duiker has a tuft of dark hair between the horns, or just between the ears in the case of the females as horns are absent.

Application

The habits and behavior of children very often reflect those of their parents.

Similar Proverbs

1. Chitiyo kupinda muzai, kuona mai.

2. Gavi rakabva kumasvuuriro.

3. Hufana nyina, gunguo rakatodza tateguru.

4. Mbudzi kudya mufenje, hufana nyina.

5. Mbudzi kukwira mufuta, kufana rudzi.

6. Mugarire wekondo, kudzudzura dumba namatope.