Mbudzi kudya mufenje, hufana nyina.

Definitions

mufenje: Small to medium sized deciduous tree.

nyina: female (human or animal) that is suckling

Translation

A goat feeds on the mufenje tree just like its mother.

Inspiration

Goats are natural browsers. They like to eat with their heads up, often reaching as high as they can for browse (food from trees, shrubs and dwarf shrubs) in a wooded area’s understory (a layer of vegetation beneath the main canopy of a forest).

Application

The habits and behavior of children very often reflect those of their parents.

Similar Proverbs

1. Chitiyo kupinda muzai, kuona mai.

2. Gavi rakabva kumasvuuriro.

3. Hufana nyina, gunguo rakatodza tateguru.

4. Mbudzi kukwira mufuta, kufana rudzi.

5. Mhembwe rudzi, inozvara mwana ane kazhumu.

6. Mugarire wekondo, kudzudzura dumba namatope.