Gavi rakabva kumasvuuriro.

Definitions

svuura: peel. strip off.

gavi: strip of bark

Translation

The manner in which the bark is stripped determines its form.

Inspiration

How the bark is peeled determines its features, influencing its usability.

Bark of trees has traditionally been used for a variety of purposes such as cordage for tying in construction, and cloth for making household items.

Application

The manner in which a child is raised will influence the kind of person they become.

Similar Proverbs

1. Chitiyo kupinda muzai, kuona mai.

2. Hufana nyina, gunguo rakatodza tateguru.

3. Mbudzi kudya mufenje, hufana nyina.

4. Mbudzi kukwira mufuta, kufana rudzi.

5. Mhembwe rudzi, inozvara mwana ane kazhumu.

6. Mugarire wekondo, kudzudzura dumba namatope.