Hufana nyina, gunguo rakatodza tateguru.

Definitions

nyina: female (human or animal) that is suckling

Translation

It is a likeness to the mother, the crow took after its ancestor.

Application

The habits and behaviour of children very often reflect those of their parents.

Similar Proverbs

1. Chitiyo kupinda muzai, kuona mai.

2. Gavi rakabva kumasvuuriro.

3. Mbudzi kudya mufenje, hufana nyina.

4. Mbudzi kukwira mufuta, kufana rudzi.

5. Mhembwe rudzi, inozvara mwana ane kazhumu.

6. Mugarire wekondo, kudzudzura dumba namatope.