Chitiyo kupinda muzai, kuona mai.

Word definitions

chitiyo (nhiyo): chick

Translation

A chick in an egg has seen its mother (do the same).

Application

The habits and behavior of children very often reflect those of their parents.

Similar Proverbs

1. Gavi rakabva kumasvuuriro.

2. Hufana nyina, gunguo rakatodza tateguru.

3. Mbudzi kudya mufenje, hufana nyina.

4. Mbudzi kukwira mufuta, kufana rudzi.

5. Mhembwe rudzi, inozvara mwana ane kazhumu.

6. Mugarire wekondo, kudzudzura dumba namatope.