Tsapata rukukwe, hazvienzani nekurara pasi.

Word definitions

rukukwe: sleeping mat (woven with reeds)

tsapata: worn-out sleeping mat

Translation

A worn-out mat is better than sleeping on a bare floor.

Inspiration

A sleeping mat provides a sleeper with insulation from the ground, and a worn-out mat is better than nothing.

Application

Something, even if less than the ideal, is better than nothing at all.

Similar Proverbs

1. Agura musuva atozva mwoyo, hazvienzani neagere.

2. Ane ganda ane nyama, hazvienzani neakabata hwowa.

3. Chembere mukadzi, hazvienzani nokurara mugota.

4. Gengezha mukombe, hazvienzani nekunwira mudemhe.

5. Ndongwe inyama, hazvienzani nenhikiti.