Ane ganda ane nyama, hazvienzani neakabata hwowa.

Definitions

hwowa: mushroom

Translation

One with animal skin (for relish) has meat, and is better than one who has mushrooms.

Inspiration

Compared to mushrooms (which have a meaty taste and texture), animal skin is more like meat. The skin of animals, especially that of chickens, pigs, and even cows, is commonly eaten in many parts of the world.

Application

Something, even if less than the ideal, is better than nothing.

Similar Proverbs

1. Agura musuva atozva mwoyo, hazvienzani neagere.

2. Chembere mukadzi, hazvienzani nokurara mugota.

3. Gengezha mukombe, hazvienzani nekunwira mudemhe.

4. Ndongwe inyama, hazvienzani nenhikiti.

5. Tsapata rukukwe, hazvienzani nekurara pasi.