Ndongwe inyama, hazvienzani nenhikiti.

Definitions

ndongwe: grasshoper

nhikiti: pumpkin seeds

Translation

Locust meat is meat nonetheless, and better than having pumpkin seeds as a side-dish.

Application

Something, even if less than the ideal, is better than nothing.

Similar Proverbs

1. Agura musuva atozva mwoyo, hazvienzani neagere.

2. Ane ganda ane nyama, hazvienzani neakabata hwowa.

3. Chembere mukadzi, hazvienzani nokurara mugota.

4. Gengezha mukombe, hazvienzani nekunwira mudemhe.

5. Tsapata rukukwe, hazvienzani nekurara pasi.