Ziso romukadzi womumwe rinodonha uchi.

Word definitions

uchi: honey

Translation

The eye of another man’s wife drips honey.

Application

Things that belong to others always seem better or more attractive than what one has, although they may not be.

Similar Proverbs

1. Mukadzi akanaka ari womumwe.

2. Murume akanaka asiri wako.