Dziva: Hove Musaigwa

fish swimming in aquarium

Musaigwa, Mukokomedzi

Mapaire, Veganda

Vamuni rwapere shanga nobwana vutema

Mhizha, Mativinho

Vachirwa Miseve

Vagondongwe

Vachishave

Vachinoerera mvura yavarombo

Vagova guru

Gova guru rinochera ngombe

Gova mupunga

Vadziva guru

Vabwenje (Hwenje)

Vandiro Ndongwe

VokwaNdiro Hofu

Vasingagovi Ndiro yenhopi

Regai Hove, mhuka isifuri bundo

Regai Mufanebadza

Vamukute

VaMuni rwapere shanga

Rwapere shanga nevana vaChivi

Hekani Mungowa wangu

Hekani Mwana waDzivaguru

Leave a Comment