Gumbo Madyirapanze

women shaking rattles made from dry gourds

Gumbo Madyirapanze clan poem

Nhetembo yedzinza: Gumbo Madyirapanze

Maita Gumbo
Maita zvenyu Madyirapanze
Vaidyira panze nokutya vaera shiri,
Hekani chidonhamuto,
Chidonhamukaka mhuru inobva muGona,
Chifukamakono hadzi dzakatseketera,
Shava huru yakapamba Gona,
Vorufura,
Venzeve tsvuka,
Mushukuro weGona,
Vane chitanga chisizari n’ombe,
Chinotozara musi weZvita,
Maita vari Masakadza,
Maita vari Njaidza
Navari mhiri kwaNyazvidzi,
Maita vari Hwiru,
Tatenda vari Chidzire chamabwe machena,
Chakada mutema muzvare Mataruse,
Hekani vari raubwi,
Vari muharu huru,
Vari chikomo chamabwazhe,
Mhare yokura yaiganza kunge handira
Zvaitwa chisema Sambiri,
Chikara wapanze,
Chifamba namana,
Chifuramakuru, mazondo tinodya,
Maita vari Svikire,
Vari Maturi, vari Chivende,
Vari Hubvumwe, Chiputsamakuru;
Godzamuto,
Vari Hwiru, vari yaMazondo vokuda nyama,
Vanoera gumbo remombe asi mutumbi wayo
Vachidya,
Shava yangu yiyi, Chitanga, Chikanyamatope,
Maita vari Mapfukudza kunodyiwa boora
Nechirimo,
Naka muchadya makunguwo huku dzarova,
Hekani Madyirapanze, Ganyamatope,
Kuti vane nzara vaponewo,
Hekani Musipa,
Marera nherera, Matsikapasi kuzorora huvata,
Hekani Gutu, hekani weGona, ndisengei,
Senga nhundwa, senga musoro pane romo neziso,
Hekani Mhandamakan’a, Matakurandumbu,
Mutangakumwa muviri une nyota,
Vatambi vemuganyiro,
Matsika pachena napane rima,
Hekani Murendo, Musangedzwa,
Bumazvirema,
Teveratsimba mutsvairo wenzira,
Hekani Murendo, Mushaya chirashwa,
Mafuta tinozora,
Runyanga igonamombe,
Gumbo mubhadha, dovo tinowadza,
Nyama tinodya, mukaka tinomwa,
Muswe inhamo, ndove inodzura mumba,
Zvaitwa Chitova, mushukuro wegonamombe,
Aiwa zvaitwa Gumbo,
Chinemukutu, makorekore.