Dziva: Hove Musaigwa

fish swimming in aquarium
Dziva is a Shona word that refers to a large body of water. Since they could not taboo water, each segment of the Dziva totemic group chose an aquatic animal for its totem.

Musaigwa, Mukokomedzi
Mapaire, Veganda
Vamuni rwapere shanga nobwana vutema
Mhizha, Mativinho
Vachirwa Miseve
Vagondongwe
Vachishave
Vachinoerera mvura yavarombo
Vagova guru
Gova guru rinochera ngombe
Gova mupunga
Vadziva guru
Vabwenje (Hwenje)
Vandiro Ndongwe
VokwaNdiro Hofu
Vasingagovi Ndiro yenhopi
Regai Hove, mhuka isifuri bundo
Regai Mufanebadza
Vamukute
VaMuni rwapere shanga
Rwapere shanga nevana vaChivi
Hekani Mungowa wangu
Hekani Mwana waDzivaguru